VISIE

Een inclusieve visie gericht op vooruitgang

De Stichting die zich inzet voor de meest hulpbehoevenden, zet zich in voor het institutionaliseren van sociale actie ten voordele van een inclusieve visie die verandering en vooruitgang met zich meebrengt. 

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, Voorzitter van de Stichting Mohammed V voor Solidariteit

Om onze visie op ontwikkelings- en deelbeleid te realiseren, richt onze Stichting zich op twee gebieden: die van de herverdeling van middelen om actie te stimuleren en die van partnerschap voor de realisatie van haar programma's.

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI,
Voorzitter van de Stichting Mohammed V voor Solidariteit

Een cultuur: solidariteit

Gedreven door Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, is sociale actie ten behoeve van hulpbehoevenden verankerd in de Marokkaanse samenleving, met de oprichting van de Stichting in 1999. De roeping van deze stichting is de strijd op grote schaal tegen armoede en sociale ongelijkheid, door individuen en collectieve krachten te mobiliseren via een sociaal Marokkaans pact. Een pact dat zijn wortels heeft in de fundamentele waarden van wederzijdse hulp, vrijgevigheid en solidariteit; de basis van de Marokkaanse cultuur.

"Samen hulpbehoevenden helpen". Met deze belofte en dankzij publieke vrijgevigheid, organiseert de Stichting een collectieve inzet voor solidariteit rond sociale programma's. Deze programma's zijn, met een gecoördineerde aanpak met andere sociale actoren en overheidsinstanties, gericht op het algemeen belang. Ze bieden effectieve en duurzame oplossingen voor een betere socio-economische integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen.

Dientengevolge bestrijken ze een breed interventiegebied, via specifieke acties op het gebied van humanitaire hulp (in Marokko en internationaal), onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid, evenals financiële autonomie; hefbomen van sociale vooruitgang.

Solidariteit, Innovatie, Mobilisatie, Striktheid en Efficiëntie, Transparantie en Ethiek

Sterke gedeelde waarden die de basis vormen van de inzet en acties van de Stichting om de levensomstandigheden van hulpbehoevenden en meest kwetsbaren te verbeteren

Menselijkheid aan het hart van het engagement

Menselijkheid aan het hart van het engagement

De Stichting zet zich in voor allen die gemarginaliseerd zijn en hulp behoeven. Ze richt zo haar werking op de strijd tegen armoede en tegen alle vormen van hulpbehoevendheid.  Ze draagt met name bij tot het verbeteren van de toegang tot basisvoorzieningen voor mensen die in landelijke en semi-stedelijke gebieden wonen. Ze biedt humanitaire hulp bij noodtoestanden.

De stichting treedt op voor de bescherming van bevolkingsgroepen in precaire omstandigheden (achtergelaten kinderen, wezen, alleenstaande vrouwen, ouderen). Ze ondersteunt jongeren door ze de competenties aan te reiken om hun toekomst beter te kunnen voorbereiden en opbouwen. Ze bevordert gelijke kansen voor mensen met een handicap op het gebied van sociaal-educatieve zorg en werkgelegenheid. De Stichting schept gunstige voorwaarden voor een betere economische integratie van de meest hulpbehoevenden (vrouwen, mensen met een handicap en jongeren). 

Hiertoe biedt ze hen aangepaste ondersteuningsmiddelen (specifieke hulpmiddelen, multidimensionale ondersteuning en innovatieve mechanismen) gericht op het versterken van de eigen capaciteiten van individuen. Ze moedigt hen bovendien ook aan om zelf hun socio-economische integratie te ondernemen. Haar missie is om kansarme bevolkingsgroepen effectief te dienen, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving vindt en een speler in de verandering is. 

De Stichting komt vooral daar tussen waar de nood het hoogst is, waar er onvoldoende ondersteuning wordt geboden.

Een katalysatorrol voor sociale actie

Als werkelijke hefboom voor sociale actie komt de Stichting vooral daar tussen waar de nood het hoogst is, waar er onvoldoende ondersteuning wordt geboden. Ze handelt binnen een logica van wederzijdse versterking, in aanvulling van de acties van andere publieke en private actoren, en voornamelijk de associatieve beweging. De strijd tegen armoede impliceert immers de mobilisatie van al degenen die het algemeen belang willen dienen.

De Stichting integreert op die manier sociale actie in een collectieve beweging. Ze associeert ook doelgroepen in de beoordeling van behoeften, en brengt lokale sociale actoren samen bij de uitvoering van acties en projecten. Ze is de verbindende factor tussen donoren en begunstigden. Ze werkt voortdurend aan het onderhouden van de verbinding tussen projecten en noden, tussen institutionele actoren en het maatschappelijk middenveld. In die zin draagt ze bij aan een versterking van de sociale cohesie.


Een credo: ethiek en transparantie

'' ... transparantie van beheer, rationaliteit van methoden, geloofwaardigheid bij het ontwerpen van projecten en de implementatie ervan onder nauwgezet toezicht om duurzaamheid en effectiviteit te waarborgen. ''
Aldus heeft Zijne Majesteit Koning Mohammed VI de regels vastgelegd voor het uitvoeren van de activiteiten van de Stichting. Sinds haar oprichting heeft de Stichting een beleid inzake management, financiën en boekhouding toegepast dat wordt gekenmerkt door strenge transparantieregels.

Deze regelgeving garandeert de geloofwaardigheid van haar actieprogramma's en de efficiëntie van haar projecten. Als zodanig worden de rekeningen van de Stichting regelmatig gepubliceerd en gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Elk jaar wordt een audit van alle activiteiten van de Stichting uitgevoerd, dankzij een intern controlesysteem en door middel van externe controles. De Nationale Campagne voor Solidariteit die een beroep doet op publieke giften alsook Operatie Ramadan voor voedselverdeling op grote schaal, worden aan een specifieke audit onderworpen.

Ten slotte worden er nauwgezet strikte beheers- en toepassingsprocedures gevolgd om te zorgen voor succesvolle afronding van projecten en de betrouwbaarheid van lokale partners. De Stichting maakt er een erezaak van om acties voor begunstigden te bestendigen en de efficiëntie ervan te optimaliseren.

Een credo: ethiek en transparantie

Een Stichting ten dienste van hulpbehoevenden